AV Najaar 2015

Algemene Vergadering Najaar 2015

Agenda

1. Opening om 14:30 uur

2. Mededelingen en vaststelling agenda

3. Verslag vorige vergadering
- bijeenkomst voorzitters op zondag 18 november jl.
- verslag AV 15-1 (bijlage 1)

4. Bestuur en Beleid
- concept jaarplan 2016 (bijlage 2)
- voordracht benoeming Ger Hageman tot bestuurslid breedtesport
- vacatures bestuur
- memo wijzigingen ISR 2015 (bijlage 3)
- communicatie bond ⇔ leden

5. Secretariaat/Website

6. Financiën
- conceptbegroting 2016 (bijlage 4)
- vaststellen contributie 2016 (bijlage 5)

7. Topsport en wedstrijdsport
- verslag classificatiecommissie (bijlage 6)
- benoemen leden classificatiecommissie

8. Breedtesport
- NGC
- zomer- en winterGO

9. Jeugd

10. Communicatie (publiciteit en redactie)
- bulletins
- jaarboek

11. Rondvraag en Sluiting