Bestuur NGoB

Hierbij een overzicht van de bezetting van het bestuur vanaf de najaarsvergadering 2020. Met in het kort de taken van elk bestuurslid. Het bestuur vergadert ongeveer zes keer per jaar, meestal online. Het bestuur wordt voor meerdere taken ondersteund door andere vrijwilligers.

De algemene taken en bevoegdheden van het bestuur zijn neergelegd in de statuten. Daarnaast zijn algemene (gedrags-)regels opgesteld in het bestuursstatuut

Bestuursleden worden volgens onze statuten gekozen voor een periode van drie jaar, en kunnen maximaal vier aaneengesloten periodes (=12 jaar) in functie blijven. In de praktijk wordt soms van de periode van drie jaar  afgeweken. Voorgaande besturen kun je vinden in een overzicht van de historie .

Vacature voor een bestuurslid breedtesport en/of ondersteuning daarvan
Als je belangstelling hebt voor het stimuleren van go activiteiten en de promotie van go, neem dan contact op met één van de bestuursleden.
Dit kan zowel binnen als buiten het bestuur worden ingevuld.

Samenstelling van het bestuur vanaf oktober 2021:


Bestuurslid Bestuursportefeuilles/is aanspreekpunt voor
(Zie "Wie doet wat" voor commissies en functionarissen die het bestuur ondersteunen)
TERMIJN

voorzitter: Marianne Diederen
voorzitter@gobond.nl

NOC-NSF en sportbonden, EGF en IGF,
Bondsevenementen, promotie, NK
Classificatie, Uitzendingen
Jaarplan en jaarverslag
Communicatie (met redactie)
Huisvesting

1e termijn
voorjaar 2021 - voorjaar 2024

secretaris: Jan Derksen
secretaris@gobond.nl

Algemene Vergadering en bestuursvergadering
Bestuursnieuws 
Statuten en reglementen, privacy
ICT (website, software, mail, archief)

1e termijn
voorjaar 2020 - voorjaar 2023
penningmeester: Nicole de Beer
penningmeester@gobond.nl

Jaarbegroting en financieel verslag
Ledenadministratie en contributie
Contracten. Declaraties en facturen.
Administratiekantoor, Bank
Webwinkel en materiaal
Competities (DoubleDigit, NGC, NiGC)

1e termijn
voorjaar 2021 - voorjaar 2024

vacature bestuurslid 
 

Taken in overleg
 

vacature 

 

   

 

Heb je als lid of als vereniging vragen of ideeen voor het bestuur richt je dan tot secretaris@gobond.nl

In de onderstaande bijlagen vind je de originele functiebeschrijvingen: