Bestuur NGoB

Hierbij een overzicht van de bezetting van het bestuur vanaf augustus 2020. Daaronder in het kort de taken van elk bestuurslid. Meer uitgebreide beschrijvingen vind je onderaan in de bijlagen.

Het bestuur vergadert ongeveer zes keer per jaar en heeft regelmatig online contact met elkaar en met andere vrijwilligers. Heb je als lid of als vereniging vragen of ideeen voor het bestuur richt je dan tot secretaris@gobond.nl. Er zijn op dit moment ook een aantal vacatures. Heb je daarover vragen en/of heb je interesse informeer dan eens bij één van de bestuursleden!

 


FUNCTIE NAAM E-MAIL TERMIJN
voorzitter Michiel Tel voorzitter@gobond.nl

1e termijn
nov 2017 - nov 2020
vacature per nov 2020

secretaris Jan Derksen secretaris@gobond.nl 1e termijn
aug 2020 - apr 2023
penningmeester Paul Becherer penningmeester@gobond.nl

3e verkorte termijn
apr 2020 - apr 2021
vacature per direct

bestuurslid
topsport
Herman Hiddema topsport@gobond.nl 1e termijn
apr 2016 - apr 2019
vacature per nov 2020
bestuurslid
breedtesport
Benjamin van der Burgh breedtesport@gobond.nl 1e termijn
aug 2020 - apr 2023
bestuurslid
jeugd
Dave de Vos jeugd@gobond.nl 1e termijn
nov 2018 - nov 2021
bestuurslid
communicatie
momenteel buiten het bestuur
ingevuld via Wendy de Bert
communicatie@gobond.nl momenteel geen vacature

Taken en bevoegdheden van het bestuur De algemene taken en bevoegdheden van het bestuur zijn neergelegd in de statuten. Daarnaast zijn algemene (gedrags-)regels opgesteld in het bestuursstatuut. In de praktijk zijn de taken als volgt verdeeld:

De voorzitter leidt het bestuur
- vertegenwoordigt de NGoB in binnenland (o.a. naar de verenigingen, NOC-NSF, andere bonden) en buitenland (o.a EGF).
- leidt de bestuursvergaderingen (ca 6x/jaar), de Algemene Vergadering (2x/jaar) en een jaarlijkse werkdag van het bestuur.
- zorgt ervoor dat de bestuursleden naar behoren (kunnen) functioneren en neemt waar nodig taken waar.
- stimuleert beleidsontwikkeling en daarbij passende uitvoering

De secretaris ondersteunt de organisatie
- bereidt de vergaderingen van het bestuur en de Algemene Vergaderingen voor en verzorgt verslaglegging en het nalopen van acties
- beheert documentatie en correspondentie (o.a. statuten, reglementen, contracten).
- beheert de ledenadministratie
- verzorgt nieuws vanuit het bestuur en treedt op als webmaster

De penningmeester regelt de financien
- bereidt de begroting voor en monitort inkomsten en uitgaven
- verzorgt de contributie-inning via een administratiekantoor
- controleert en corrigeert de financiële administratie door een administratiekantoor
- stelt een financieel jaarverslag op en stelt de kascommissie in staat om die te controleren

Lid Topsport stimuleert de Nederlandse top
- zorgt voor benoeming van toernooidirecteuren en wedstrijdleiders voor NK's
- zorgt voor de organisatie van NK's en Amsterdams Toernooi (AIGT) door één of meerdere toernooidirecteuren
- zorgt voor uitzending van kampioenen of vervangers naar internationale toernooien of kampioenschappen
- zorgt opleidingen van toptalenten en ondersteuning van de Nederlandse top

Lid Breedtesport stimuleert verenigingen, toernooien en nieuwe aanwas van leden
- zorgt voor werving en acties om nieuwe leden te werven
- stimuleert en ondersteunt de Nederlandse Go Competitie, de Nederlandse internet Go Competitie
- stimuleert en ondersteunt Zomer- en Wintergo

Lid Jeugd stimuleert de doelgroep jeugd
- organiseert het jeugd kampioenschap
- organiseert en stimuleert toernooien voor de jeugd
- organiseert en stimuleert promotie met als doel het aantrekken van meer jeugdleden
- verzorgt het ontwikkelen van lespakketten voor de jeugd

Lid Communicatie
- organiseert de publicaties van het gedrukte Jaarboek en de elektronische Go Bulletins
- verzorgt de aanwezigheid van de Nederlandse Go Bond op social media
Deze functie kan ook buiten het bestuur worden ingevuld.

Aftreden en termijnen
Bestuursleden worden volgens onze statuten gekozen voor een periode van drie jaar, en kunnen maximaal vier aaneengesloten periodes (=12 jaar) in functie blijven, maar in de praktijk kan van de periode van drie jaar worden afgeweken.

Voorgaande besturen kun je vinden in een overzicht van de historie .

In de onderstaande bijlagen de originele functiebeschrijvingen: