Bestuur NGoB

Hierbij een overzicht van de bezetting van het bestuur vanaf de najaarsvergadering 2020. Met in het kort de taken van elk bestuurslid. Het bestuur vergadert ongeveer zes keer per jaar. Het bestuur wordt voor meerdere taken ondersteund door andere vrijwilligers.

De algemene taken en bevoegdheden van het bestuur zijn neergelegd in de statuten. Daarnaast zijn algemene (gedrags-)regels opgesteld in het bestuursstatuut

Bestuursleden worden volgens onze statuten gekozen voor een periode van drie jaar, en kunnen maximaal vier aaneengesloten periodes (=12 jaar) in functie blijven. In de praktijk wordt soms van de periode van drie jaar  afgeweken. Voorgaande besturen kun je vinden in een overzicht van de historie .

 


FUNCTIE NAAM Bestuursportefeuilles TERMIJN
voorzitter

Michiel Tel
voorzitter@gobond.nl

NOC-NSF en sportbonden, EGF en IGF,
NK's, AIGT, Zomergo, Wintergo
Classificatie, Uitzendingen
Jaarplan en jaarverslag
Communicatie (met redactie)
Vacatures, Huisvesting

2e termijn
najaar 2020 - voorjaar 2021
vacature per voorjaar 2021
(kandidaat: Marianne, zie onder)

secretaris

Jan Derksen
secretaris@gobond.nl

Algemene Vergadering en bestuursvergadering
Bestuursnieuws 
Statuten en reglementen, KvK
Techniek (website, software, mail, archief)
Ledenadministratie

1e termijn
voorjaar 2020 - voorjaar 2023
penningmeester Paul Becherer
penningmeester@gobond.nl

Jaarbegroting en financieel verslag
Contributie inning en boekingen
Contracten. Declaraties en facturen.
Administratiekantoor, Bank

3e verkorte termijn
voorjaar 2020 - voorjaar 2021
vacature per direct
(nog geen kandidaat)

bestuurslid
breedtesport
Benjamin van der Burgh
breedtesport@gobond.nl

Werving beginners
Evenementen (NGC, NiGC)

1e termijn
voorjaar 2020 - voorjaar 2023
bestuurslid
jeugd

Dave de Vos
jeugd@gobond.nl

Werving jeugd
NK jeugd
Toernooien jeugd
Lespakketten jeugd
1e termijn
najaar 2018 - najaar 2021
bestuurslid
algemeen
Marianne Diederen
marianne@gobond.nl
  1e termijn
vanaf najaar 2020
kandidaat voorzitter per voorjaar 2021

 

Heb je als lid of als vereniging vragen of ideeen voor het bestuur richt je dan tot secretaris@gobond.nl

In de onderstaande bijlagen vind je de originele functiebeschrijvingen: