Bestuur NGoB

Hierbij een overzicht van de bezetting van het bestuur vanaf de najaarsvergadering 2020. Met in het kort de taken van elk bestuurslid. Het bestuur vergadert ongeveer zes keer per jaar, meestal online. Het bestuur wordt voor meerdere taken ondersteund door andere vrijwilligers.

De algemene taken en bevoegdheden van het bestuur zijn neergelegd in de statuten. Daarnaast zijn algemene (gedrags-)regels opgesteld in het bestuursstatuut

Bestuursleden worden volgens onze statuten gekozen voor een periode van drie jaar, en kunnen maximaal vier aaneengesloten periodes (=12 jaar) in functie blijven. In de praktijk wordt soms van de periode van drie jaar  afgeweken. Voorgaande besturen kun je vinden in een overzicht van de historie .

Vacatures
Momenteel is er een vacature voor penningmeester. En zoals eerder aangekondigd stopt Michiel per voorjaar 2021 als voorzitter. Voor beide functies zijn kandidaten die voorgedragen worden aan de Algemene Vergadering (voorjaar 2021).
Als je belangstelling hebt voor een bestuursfunctie, of een rol ter ondersteuning van het bestuur, neem dan contact op met de voorzitter of één van de andere bestuursleden.

 


Bestuurslid Bestuursportefeuilles
Zie "Wie doet wat" voor degenen die het bestuur ondersteunen.
TERMIJN

voorzitter: Michiel Tel
voorzitter@gobond.nl

NOC-NSF en sportbonden, EGF en IGF,
NK's, AIGT, Zomergo, Wintergo
Classificatie, Uitzendingen
Jaarplan en jaarverslag
Communicatie (met redactie)
Vacatures, Huisvesting

2e termijn
vanaf najaar 2020 
vacature per voorjaar 2021
(kandidaat: Marianne Diederen)

secretaris: Jan Derksen
secretaris@gobond.nl

Algemene Vergadering en bestuursvergadering
Bestuursnieuws 
Statuten en reglementen, KvK
Techniek (website, software, mail, archief)
Ledenadministratie. Privacy.

1e termijn
voorjaar 2020 - voorjaar 2023
penningmeester: Paul Becherer
penningmeester@gobond.nl

Jaarbegroting en financieel verslag
Contributie inning en boekingen
Contracten. Declaraties en facturen.
Administratiekantoor, Bank

3e termijn
vanaf voorjaar 2020
vacature per voorjaar 2021
(kandidaat: Nicole de Beer)

breedtesport:
Benjamin van der Burgh
breedtesport@gobond.nl

Werving beginners
Evenementen (NGC, NiGC)

1e termijn
voorjaar 2020 - voorjaar 2023

jeugd: Dave de Vos
jeugd@gobond.nl

Werving jeugd
NK jeugd
Toernooien jeugd
Lespakketten jeugd
1e termijn
najaar 2018 - najaar 2021
 
algemeen: Marianne Diederen
marianne@gobond.nl
  1e termijn
vanaf najaar 2020
kandidaat voorzitter per voorjaar 2021

 

Heb je als lid of als vereniging vragen of ideeen voor het bestuur richt je dan tot secretaris@gobond.nl

In de onderstaande bijlagen vind je de originele functiebeschrijvingen: