Bestuur NGoB

informatie: 
Hierbij een overzicht van de huidige bezetting van het bestuur. Met daarbij wat verkorte taakomschrijvingen. De volledige beschrijvingen vind je onderaan in de bijlagen.

 


FUNCTIE NAAM E-MAIL TERMIJN
voorzitter Michiel Tel voorzitter@gobond.nl 1e termijn, nov 2017 - nov 2020
secretaris vacature secretaris@gobond.nl vacature
penningmeester Paul Becherer penningmeester@gobond.nl 2e termijn, apr 2017 - apr 2020
bestuurslid topsport Herman Hiddema topsport@gobond.nl 1e termijn, apr 2016 - apr 2019
bestuurslid breedtesport vacature breedtesport@gobond.nl vacature
bestuurslid jeugd Dave de Vos jeugd@gobond.nl 1e termijn, nov 2018 - nov 2021
bestuurslid communicatie vacature communicatie@gobond.nl vacature

Taken en bevoegdheden van het bestuur De algemene taken en bevoegdheden van het bestuur zijn neergelegd in de statuten. Daarnaast zijn algemene (gedrags-)regels opgesteld in het bestuursstatuut. In de praktijk zijn de taken als volgt verdeeld:

Voorzitter De voorzitter leidt alle vergaderingen. Hij/zij draagt er zorg voor dat alle bestuursleden naar behoren (kunnen) functioneren. Hij/zij stuurt vooral via de bestuursvergaderingen maar ook bilateraal de bestuursleden om hun taken tijdig uit te voeren. Daarnaast is hij/zij het "gezicht" van de NGoB en treedt op als vertegenwoordiger in binnen- en buitenland. Tot slot draagt hij/zij er zorg voor dat de beleidsontwikkeling en -uitvoering op een hoog niveau staat. De voorzitter neemt functies waar die op enig moment vacant zijn. Daarbij wordt hij/zij op dit moment ondersteund door Wendy de Bert voor met name de publiciteit en redactie.

Secretaris De secretaris is belast met alle secretariële taken, zoals agenda-beheer, verslagen, documentatie, correspondentie etc. Daarnaast beheert hij/zij de ledenadministratie. Tot slot treedt hij/zij, bij het ontbreken van, op als webmaster.

Penningmeester De penningmeester treed op in alle zaken die gerelateerd zijn aan financiën, zoals financieel jaarverslag, begroting, contributie-inning e.d.

Lid Topsport Dit lid regelt de opleidingen van toptalenten, verzorgt de uitzendingen naar internationale kampioenschappen en zorgt ervoor dat de Nationale Kampioenschappen en plaatsingstoernooien (ook internationaal) worden georganiseerd. Hij/zij kan zich daarbij laten ondersteunen door te benoemen wedstrijdleiders.

Lid Breedtesport Dit lid zorgt voor werving en acties om nieuwe (vooral jeugd-) leden te werven. Daarnaast zorgt hij/zij ervoor dat de Nederlandse Go Competitie, de Nederlandse internet Go Competitie en Zomer- en Wintergo worden georganiseerd. Hij/zij kan zich daarbij laten ondersteunen door te benoemen organisatoren en wedstrijdleiders.

Lid Jeugd Dit lid is belast met alle taken die behoren bij de doelgroep jeugd. Hieronder vallen toernooien, waaronder het jeugd kampioenschap, maar ook promotie met als doel het aantrekken van meer jeugdleden, verzorgen van lespakketten, etc. 

Lid Communicatie Dit lid is verantwoordelijk voor de publicaties van het gedrukte Jaarboek en de elektronische Go Bulletins. Hij/zij is tevens hoofdredacteur van beide uitgaven. Ook zorgt dit lid voor aanwezigheid van de Nederlandse Go Bond op social media. 

Aftreden en termijnen Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar, en kunnen maximaal vier aaneengesloten periodes (=12 jaar) in functie blijven.

Ten slot kun je hier verder voor een overzicht van voorgaande besturen, een stukje historie dus.

In de onderstaande bijlagen de originele functiebeschrijvingen: