Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Invoering van de WBTR

Sinds 1 juli 2021 is de WBTR ingegaan. Voor go-clubs gaat het om regels voor het bestuur over onder meer de taakvervulling, het stemrecht in het bestuur en de aansprakelijkheid bij onbehoorlijke taakvervulling. Er wordt vanuit de wet vereist om over dat soort zeken duidelijke afspraken te maken en na te leven. Mogelijk moeten afspraken in de statuten worden opgenomen of gewijzigd. Dat hoeft niet direct maar moet bij de eerstvolgende statutenwijziging en in ieder geval voor 1 juli 2026.

Relevantie van de WBTR

De regels lijken bedoeld voor grote organisaties, maar kunnen toch ook voor een bestuur van een go-club relevant zijn. Bijvoorbeeld als de club te klein wordt, er geen of te weinig bestuursleden meer zijn, als er nog geld van de leden op een rekening staat, of als er "gewoon" een duidelijk verschil van mening is in het bestuur.   

Informatie over WBTR

Deze kun je vinden via:

Toepassen van de WBTR door de NGoB

De NGoB neemt als partner van wbtr.nl deel aan het stappenplan en zal binnen het NGoB-bestuur afspraken (moeten) maken. De afspraken zullen leiden tot een statutenwijziging, die we in 2021 of 2022 hopen door te voeren.

Toepassen van de WBTR door go-clubs

Go-clubs kunnen voor een gereduceerd tarief ook zelfstandig deelnemen aan wbtr.nl om op die manier afspraken als clubbestuur te maken. Daarnaast zal de NGoB, net als de schaakbond, in de loop van 2021 ook een aantal adviezen aan clubs geven om de WBTR in clubverband toe te passen.

Voorbeeld van de toepassing

De schaakbond heeft al model-statuten laten opstellen voor een club, en een checklist met door de club te maken WBTR afspraken. Zie deze website . De NGoB evalueert momenteel nog of deze ook bruikbaar zijn voor de go-clubs.

Voor eventuele vragen kun je terecht bij de secretaris@gobond.nl