Ledenadministratie

informatie: 
Op deze pagina wordt gemeld welke gegevens van leden door de NGoB worden vastgelegd. Ook komt aan bod hoe dat gewijzigd kan worden.

Hieronder zie je in de twee tabellen welke gegevens de bond van je registreert en hoe. Als je bent ingelogd dan zie je rechts bovenaan "Hallo <jouw gebruikersnaam>". Als je hier op klikt kom je op jouw persoonlijke pagina. Jouw gegevens zijn vastgelegd bij je aanmelding en aangevuld door de ledenadministrateur. Een aantal gegevens kun je zelf wijzigen. Klik hiervoor op het tabblad "Bewerken".

Controleer je gegevens als je lid bent geworden. Is er iets mis met de gegevens die je zelf niet kunt wijzigen: stuur een e-mail naar ledenadministratie@gobond.nl.

Natuurlijk behandelt de bond deze informatie vertrouwelijk. Slechts jij (als betrokkene), het bestuur en de website-administrators kunnen deze gegevens inzien. De buiten het bestuur optredende website-administrators hebben een geheimhoudingsverklaring ter zake afgelegd.
Elk verzoek van derden om enige informatie hierover te leveren zal per definitie worden geweigerd

Persoonlijke gegevens
(vet is optioneel)

Zelf wijzigen
na aanmelding
voornaam nee
tussenvoegsel (indien van toepassing)
achternaam
geslacht
geboortedatum
adres ja
postcode
plaats
land
lokatie instellingen
mobiel (of vast) telefoonnummer
IBAN rekeningnummer
automatische incasso
gebruikersnaam
wachtwoord

Hieronder de gegevens die o.a. betrekking hebben op je soort lidmaatschap en je speelsterkte.

Gegevens lidmaatschap
(vet is optioneel)

Zelf wijzigen
lidnummer nee
soort lid nee
datum ingang lidmaatschap nee
club- of bondslid nee
kyu-graad* ja
dan-graad** nee
EGD-pin*** nee
EGD-code*** nee
EGD-sterkte*** nee
webmaster club (v-functie****) nee
KISS***** (zie toelichting) ja

* kyu-graad: de door de speler zelf bepaalde speelsterkte;
** dan-graad: de door de classificatiecommisie bepaalde speelsterkte;
*** EGD-pin, -code en -sterkte: de door de Europese Go Database bepaalde user-id, clubcode en speelsterkte;
**** de v-functionaris beheert de verenigingspagina's van een goclub;
***** KISS (Kennis- en InformatieSysteem voor de Sport): De bond en dus heel gominnend Nederland, is gebaat en ten dele afhankelijk van subsidies. De bond heeft zich dan ook verbonden aan de landelijke Nederlandse Sportfederatie (NOC*NSF). Als tegenprestatie heeft de bond zich verplicht om ten minste 90% van haar ledenbestand geanonimiseerd door te geven met geboortedatum, geslacht, postcode en datum aanvang lidmaatschap. Geanonimiseerd wil dus zeggen dat er geen koppeling met namen en adressen is. NOC*NSF bouwt daarmee een totaal bestand (met dezelfde gegevens van alle aangesloten bonden) om de ontwikkeling van de sport in Nederland te monitoren. De Algemene Vergadering heeft besloten dat deze gegevens per lidnummer doorgegeven mogen worden, mits daar geen bezwaar tegen aangetekend is. Dat wil zeggen dat voor nieuwe leden geldt: bij aanmelding in principe akkoord. Wenst men om wat voor reden niet mee te willen werken, dan is het lid zelf verplicht dit schriftelijk te melden bij de secretaris van de bond. Hij/zij beheert de jaarlijkse opgave aan het NOC*NSF.