Klachtenwijzer Nederlandse Go Bond

In onderstaande kun je vinden hoe de NGoB klachten in behandeling neemt en afhandelt.

1) Welke soort klacht heb je?

Wedstrijdzaken

Klachten over inhoudelijke zaken die met de spelregels van go van doen hebben, dien je in bij wedstrijdleiders, toernooidirecteuren of competitieleiders.

Dienstverlening

Als je een klacht hebt over de dienstverlening van de NGoB kun je die indienen bij de Vertrouwenscontactpersoon (VCP). De VCP staat je bij en vraagt het bestuur de klacht te behandelen.

Ongewenst gedrag

Als je een klacht hebt over ongewenst gedrag kun je je richten tot het bestuur van je vereniging of de Vertrouwenscontactpersoon van de NGoB. De VCP staat je bij en vraagt het bestuur de klacht te behandelen.

Grensoverschrijdend gedrag

a) Let op: Begeleiders (van spelers) en bestuurders hebben een meldplicht bij een vermoeden van seksuele intimidatie of misbruik.

b) Als je een klacht of melding hebt over grensoverschrijdende agressie, matchfixing, (seksuele) intimidatie of seksueel misbruik kun je je richten tot het bestuur van je vereniging of de Vertrouwenscontactpersoon van de NGoB

c) Behalve bij de NGoB kun je hierover ook elders jouw grieven kenbaar maken. De weg van het strafrecht (politie, Openbaar Ministerie) staat hiervoor open en ook NOC*NSF heeft een Centrum Veilige Sport Nederland ingericht. Dit is een algemene plek waar je vertrouwelijk kunt bespreken wat je overkomen is en bekijken/overleggen welke vervolgstap je zou kunnen zetten.

Buiten de NGoB: De NGoB is aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak. Dit instituut kent reglementen, die eveneens door de bond gehanteerd worden: het Tuchtreglement, het Reglement Seksuele intimidatie; het Reglement Matchfixing, het Dopingreglement. Deze zijn op de website isr.nl te downloaden.

Het ISR behandelt zaken op het terrein van seksuele intimidatie, doping en matchfixing. Meldingen bij het ISR kunnen worden gedaan in overleg met onze Vertrouwenscontactpersoon. Het ISR onderzoekt dan of er aanleiding is voor een tuchtzaak.

 

2) Hoe wordt je klacht afgehandeld?

Binnen de NGoB: De NGoB heeft een klachtenreglement  waarin de afhandeling van klachten door de NGoB beschreven is.