Bestuur en contactinfo

Nederlandse Go Bond:

p/a Denksportcentrum Den Hommel, Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht

Telefoon 030 - 275 9999 (via de Nederlandse Bridge Bond). 

Bezoek is mogelijk, maar alleen op afspraak. 

IBAN: NL 92 INGB 0000 4554 28 t.n.v. Nederlandse Go Bond

KvK-nr: 40531830

Samenstelling van het bestuur

Bestuurslid Aanspreekpunt voor Termijn

Voorzitter: Frank Janssen

voorzitter@gobond.nl 

NOC-NSF en sportbonden, EGF en IGF,

Bondsevenementen, promotie, NK, Classificatie, Uitzendingen

Jaarplan en jaarverslag, communicatie, huisvesting

1e termijn

najaar 2022 - najaar 2025

Secretaris: vacature

secretaris@gobond.nl 

 Algemene Vergadering en bestuursvergadering, bestuursnieuws 

Statuten en reglementen, privacy

ICT (website, software, mail, archief)

 vacature

Penningmeester: Jan Derksen

penningmeester@gobond.nl 

 Jaarbegroting en financieel verslag, ledenadministratie, contributie

Contracten. declaraties, facturen, bank

Webwinkel en materiaal, competities (DoubleDigit, NGC, NiGC)

 

 1e termijn

najaar 2022 - najaar 2025

Bestuurslid breedtesport:

Marianne Diederen

Taakinvulling volgt nog.

1e termijn

najaar 2022 - najaar 2025

Algemeen bestuurslid en digitale zaken: 

Vincent Lit

Taakinvulling volgt nog.

 

Het bestuur vergadert ongeveer zes keer per jaar, online of op kantoor in Utrecht. Het bestuur wordt voor meerdere taken ondersteund door andere vrijwilligers. Heb je als lid of als vereniging vragen of ideëen voor het bestuur richt je dan tot secretaris@gobond.nl.

De algemene taken en bevoegdheden van het bestuur zijn neergelegd in de statuten. Daarnaast zijn algemene (gedrags-)regels opgesteld in het bestuursstatuut.  Bestuursleden worden volgens onze statuten gekozen voor een periode van drie jaar, en kunnen maximaal vier aaneengesloten periodes (=12 jaar) in functie blijven. In de praktijk wordt soms van de periode van drie jaar  afgeweken. 

Mailadressen:

info@gobond.nl                               algemeen contactadres bestuur:               

ledenadministratie@gobond.nl       voor het aanmelden als lid van de NGoB of het wijzigen van gegevens

ngc@gobond.nl                              voor het doorgeven van teamgegevens voor de Nederlandse Go Competitie

dgc@gobond.nl                              voor het aanmelden voor online lessen en competitie

meldpunt@gobond.nl                     voor een melding aan de vertrouwenscontactpersoon

webwinkel@gobond.nl                  voor het bestellen van materiaal of boeken

redactie@gobond.nl                        voor het insturen van een artikel voor het Go bulletin

penningmeester@gobond.nl            voor het indienen van declaraties en facturen

boekhouding@gobond.nl                 voor eventuele opmerkingen over ontvangen facturen

Taakomschrijving bestuursleden

In de onderstaande bijlagen vind je de originele functiebeschrijvingen.

Downloads: